Inschrijvingsformulier BBTK Leuven

30/11/2021 | FR / NL

Inschrijvingsformulier BBTK Leuven als bijlage, ingevuld en ondertekend terug te sturen naar admin.leuven@bbtk-abvv.be.

VOORWAARDEN

Gelieve iedere wijziging (tewerkstelling, adres, ... ) door te mailen naar admin.leuven@bbtk-abvv.be  Indien wij niet tijdig worden geïnformeerd over een wijziging in uw situatie kan BBTK Leuven niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aanrekenen van een foutieve bijdrage noch kan een terugbetaling gevorderd worden. Om beroep te kunnen doen op de juridische dienst van de BBTK Leuven moet u als lid van de BBTK Leuven in orde zijn met uw bijdragen en desgevallend een toegangsrecht betalen. De bevoegdheid van de juridische dienst van de BBTK Leuven betreft het Belgisch arbeidsrecht en de Belgische sociale zekerheid, met uitzondering van elk ander recht. De territoriale bevoegdheid strekt zich enkel uit tot de Belgische arbeidshoven en -rechtbanken. De juridische dienst van de BBTK Leuven beslist onafhankelijk en unilateraal over eventuele gerechtelijke acties in het buitenland. De juridische dienst beoordeelt autonoom de slaagkansen van elk dossier -zo ook inzake hoger beroep en cassatieberoep- en kan weigeren een zaak in te leiden voor de bevoegde rechtbank. Het ABVV en de centrale waarbij het lid is aangesloten, hebben het recht om de rechtsbijstand te weigeren indien geoordeeld wordt dat de procedure geen slaagkans heeft. U heeft als lid geen vrije keuze van advocaat.  Enkel de erelonen en kosten van de advocaat aangeduid door de juridische dienst van de BBTK Leuven worden ten laste genomen. De kosten van een eventuele medische expertise blijven echter steeds ten laste van het lid. De externe adviezen of adviezen uitgebracht door andere personen dan de raadgevers van de juridische dienst van de BBTK Leuven binden noch verplichten op enige manier de BBTK Leuven. Evenmin is enige tussenkomst mogelijk in een zaak waarin een andere raadgever tussenkomt of is tussengekomen. Het integrale reglement betreffende de toegang tot en de werking van de juridische dienst van de BBTK Leuven kan op eenvoudig verzoek bekomen worden.

 

Bulletin d'affiliation et les conditions en annexe, renvoyé complété et signé à admin.leuven@bbtk-abvv.be 

Affiliation form with conditions attached, to return completed and signed to admin.leuven@bbtk-abvv.be.