De enige keuze is stemmen voor solidariteit: actie op 3/06

23/05/2024 | FR / NL

Begin juni wordt ons politieke landschap hertekend. Van de gemeente tot Europa zullen we stemmen voor elk bestuursniveau. Eén hiervan zal erg bepalend zijn voor onze toekomst: het Europese niveau. Een Europa dat gevaarlijk naar rechts en extreemrechts afglijdt. Een Europa dat de spelregels dicteert en zo gedeeltelijk over onze toekomst beslist.

Al maanden protesteren wij tegen de strenge begrotingsdiscipline die Europa opnieuw wil opleggen. Vanaf 2025 zouden de lidstaten zich hier aan moeten houden. Wie zullen de grote verliezers in dit spel zijn? Wij, de burgers. Voor België zou het bezuinigingsplan neerkomen op een budgettaire inspanning die geleidelijk zou kunnen oplopen tot zo'n € 30 miljard per jaar tussen nu en 2028. De cijfers tonen aan dat, als ze worden toegepast, België niet in staat zal zijn om de cruciale investeringen in bijvoorbeeld gezondheidszorg of scholen te dragen. En dan hebben we het nog niet eens over de essentiële investeringen in de klimaattransitie, die ook niet zullen kunnen worden aangegaan. Deze nieuwe bezuinigingskuur zal ook onze sociale zekerheid, onze openbare diensten en onze inkomens aantasten. 

Jaarlijks € 30 miljard besparen tegen 2028, dat betekent bijvoorbeeld:

  •  bijna de helft van alle pensioenuitgaven (€ 69 miljard per jaar)
  • meer dan 2x het totale budget voor overheidspensioenen (€ 13,7 miljard per jaar)
  • meer dan het onderwijsbudget
  • 7x het jaarlijkse budget voor spoorwegen
  • 10x het jaarlijkse budget voor de federale en lokale politie
  • 3x het jaarlijkse budget voor ziekenhuizen
  • 2 jaar van terugbetalingen voor raadplegingen bij dokters, tandartsen, kinesisten, logopedisten, verloskundigen, wijkgezondheidscentra en psychologen
  • 3x het jaarlijkse budget voor alle lonen en wedden van de departementen Justitie, Defensie, de federale politie en alle andere federale ambtenaren (alle wedden van federale ambtenaren = € 10,2 miljard)

Links of rechts? Een keuze met erg verschillende gevolgen

Afhankelijk van welke regering na 9 juni zal aantreden, zullen we erg uiteenlopende richtingen inslaan. Stemmen voor links of rechts zal heel verschillende resultaten opleveren voor de burgers. Om te voldoen aan de verplichtingen die Europa oplegt, zijn er maar twee of drie formules mogelijk: ofwel de inkomsten verhogen, ofwel de uitgaven verlagen, ofwel een mix van beide. 

De regels zijn er, maar de oplossingen zullen afhangen van onze Belgische politieke leiders. Rechts zal sociale-uitkeringstrekkers, zieken en werklozen stigmatiseren als  ‘profiteurs’ van het systeem. Rechts zal proberen de uitgaven te beperken door te snoeien in gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen en openbare diensten, door te morrelen aan de index, door te beknibbelen op pensioenen, ... Kortom, ze zullen proberen de staatsschuld af te bouwen maar daarbij de gewone burger met nog meer schulden opzadelen. Anderzijds zullen ze de bedrijven verder onvoorwaardelijke cadeaus blijven geven. Liefst 11 miljard aan RSZ-bijdrageverlagingen krijgen de bedrijven elk jaar zomaar toegeschoven!

Linkse politici zullen er daarentegen naar streven om de inkomsten te verhogen (betere en eerlijkere belastingen) en te investeren in openbare diensten (scholen, wegen, cultuur, ...) en sociaal welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om: een norm in de gezondheidszorg garanderen, investeren in medisch onderzoek, investeren in energiezuinigere woningen via premies, de hoogste inkomens belasten, bedrijven helpen om kwaliteitsvolle jobs te scheppen. 

Er is hier sprake van twee tegengestelde logica's. We moeten ons heel goed bewust zijn van wat er op het spel staat en kiezen voor politici die werken aan meer sociale vooruitgang en niet het tegenovergestelde.

 Stemmen voor links betekentStemmen voor rechts betekent
BegrotingInvesteren in openbare diensten en gezondheidszorg. Openbare diensten zijn een instrument in de strijd tegen ongelijkheid en een factor van integratie.Niet investeren in collectieve voorzieningen. De bedrijven helpen zonder te controleren waar het geld naartoe gaat.
BegrotingDe btw is een onrechtvaardige belasting want ze is forfaitair en treft iedereen in gelijke mate, ongeacht het inkomen. De btw verlagen, en dan vooral op basisproducten, ook energie. De progressiviteit van de belasting versterken.De btw nog meer verhogen.
BegrotingHulp bieden aan bedrijven die jobs creëren en in moeilijkheden verkeren.11 miljard RSZ-verlagingen per jaar zonder jobcreatie (wat dus allemaal naar de aandeelhouders gaat)
TewerkstellingStreven naar kwaliteitsvollere jobs: voltijdse banen van onbepaalde duur, gekoppeld aan opleidingen voor alle werknemers. Een degelijk terug-naar-het-werkbeleid, zonder te sanctioneren.De werkzaamheidsgraad verhogen, werklozen en zieken stigmatiseren, de statistieken verbeteren zonder zich om de kwaliteit te bekommeren.
TewerkstellingOnzekere contracten beperken, werk maken van contracten van onbepaalde duur.Flexi-jobs uitbreiden naar alle sectoren, het aantal uren voor studentenjobs niet meer begrenzen en de regels rond overuren opheffen.
TewerkstellingLoonongelijkheid verminderen en iedereen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden.De arbeidsmarkt flexibeler maken om bedrijven meer vrijheid te bieden en winsten te maximaliseren.
KoopkrachtOns waardevolle stelsel van automatische indexering behouden, want het zorgt voor een inhaalbeweging zodat onze lonen de evolutie van de levensduurte kunnen volgen.De indexering aanpassen via de invoering van een netto-index, op kosten van de staat. Dus de koopkracht wel verhogen, maar zonder om te zien naar de sociale zekerheid of de financiering van de openbare diensten. 
Sociale zekerheidDe sociale zekerheid voldoende financieren, want dit is een solidaire verzekering die voor iedereen onmisbaar is.De uitgaven voor pensioenen, gezondheidszorg en werkloosheid verlagen.
 Investeren in gezondheidszorg en openbare diensten.Investeren in defensie en bewapening.

Op 3 juni organiseren we in het hele land sensibiliseringsacties

Waarom? De burgers bewust maken van wat er bij de verkiezingen op het spel staat en hen oproepen om de juiste keuze te maken.

Ga stemmen, want het is belangrijker dan ooit. Praat erover in je omgeving, vertel je vrienden en familie hoe belangrijk het is dat ze hun democratisch recht uitoefenen en hun stem laten horen. Blanco stemmen is toestemmen. Bewust stemmen is actie ondernemen. Links stemmen is onze toekomst veiligstellen. Een toekomst gebouwd op solidariteit tussen alle mensen. 

Sommigen overwegen om op extreemrechts te stemmen omdat ze teleurgesteld zijn in de traditionele partijen. Vergeet niet: extreemrechts zal nooit sociale vooruitgang brengen voor iedereen. Zij zullen altijd meer mensen uitsluiten. Vandaag zijn mensen met een migratieachtergrond het doelwit, wie is morgen aan de beurt? We strijden daarom élke dag tegen extreemrechts.