candidate.card.title

candidate.card.description

Handel: ik heb een pauze nodig, wat zijn mijn rechten?

14/02/2024 | FR / NL

Even op adem komen tijdens je werkdag is een recht! Je werkgever kan je niet dwingen om een volledige dag te werken zonder pauze.  Hierna vind je een overzicht van de geldende regels.

Belangrijk om vooraf te weten:

 • Tenzij er een gunstigere conventionele bepalingen zijn, worden je pauzes niet betaald. 
 • Tijdens je pauze hoef je niet beschikbaar te zijn voor je werkgever. Je mag tijdens je pauze bijvoorbeeld niet worden gestoord door een klant. 
 • Als je prikt voor je pauzes, moet de prikklok dicht bij je rustruimte staan, zodat de pauze ook echt een pauze is. 

Wettelijke principes

 • Je mag niet langer dan 6 uur onafgebroken werken. Je werkgever moet je een pauze geven als je geplande werktijd op het uurrooster 6 uur duurt (art 38quater § 3 van de Arbeidswet van 16 maart 1971). 
 • De duur van de pauze en de praktische afspraken voor het toekennen ervan zijn vastgelegd in een sectorale of bedrijfs-cao. Als dit niet het geval is, moet je een minimale pauze van 15 minuten worden toegekend uiterlijk op het moment dat je 6 uur hebt gewerkt. Het arbeidsreglement kan ook principes bevatten die het mogelijk maken om op gepaste tijden pauzes te nemen.
 • Jonge werknemers tussen 15 en 18 jaar hebben recht op 30 minuten rust als de werktijd langer is dan 4.30u. 
 •  Als hun werktijd langer is dan 6 uur, is de rusttijd één uur, waarvan 30 minuten in één keer moeten worden genomen (bijvoorbeeld: 2x15 min pauze en 30 min middagpauze).
 • B.V: als je van 11.00 tot 19.30 uur werkt, is het normaal dat je pauze samenvalt met een moment waarop gewoonlijk gegeten wordt....
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op personen met een leidinggevende - of vertrouwensfunctie
 • In de handelssector zijn er geen specifieke regels voor pauzes. Maar in de bedrijven bestaan wel specifieke regelingen via cao’s of arbeidsreglementen. 
 • Er bestaan specifieke en beperkte afwijkingen op de verplichting om een pauze toe te kennen, bijvoorbeeld in het geval van werken die worden uitgevoerd om een ongeval te behandelen dat heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. 

Wat met werknemers die minder dan 6 uur werken?

Zij hebben geen recht op een pauze, maar hun uurrooster kan wel voorzien in pauzes. 

Zijn een toiletpauze en een kwartiertje pauze hetzelfde?

Bij toiletgebruik staan de werknemers nog steeds onder het gezag en ter beschikking van de werkgever. Dit moet dus beschouwd worden als werktijd en ook als dusdanig betaald worden.

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming bepaalt dat werknemers in alle vrijheid naar het toilet moeten kunnen gaan. Je werkgever kan daarom het recht van werknemers om gebruik te maken van het toilet niet beperken. Ook om gezondheidsredenen (bijv. zwangere vrouwen, spijsverteringsproblemen, enz.) is het absoluut niet gerechtvaardigd om werknemers te verbieden om buiten de vaste pauzes naar het toilet te gaan.

Neem gerust contact op met je BBTK-afgevaardigden als je meer info wil of om de specifieke regels die in je bedrijf werden onderhandeld na te vragen. Samen sterk.