BBTK zegt ‘neen’ tegen de degradatie en de versnippering van de verpleegkunde. Jij ook? (hervorming verpleegkundig beroep)

17/04/2024 | FR / NL
Waarom een hervorming van het verpleegkundig beroep?
De vaststellingen
Hoe ziet de hervorming er uit? 
Naar een gestructureerde zorgequipe
Wat kan jij doen? 
Meer lezen? 

Tijdens en in de nasleep van de covidcrisis overtuigde de BBTK de verschillende regeringen om miljarden te investeren in de socialprofitsector. Dit overheidsgeld ging onder andere naar een betere verloning voor het personeel en de oprichting van een Zorgpersoneelsfonds om meer personeel in de sector aan te werven. Gezien de impact van het tekort aan medisch en verpleegkundig personeel op het gezondheidssysteem uitte de federale regering ook de wil om het verpleegkundig beroep te hervormen en zo de inzet van het zorgpersoneel in België te herbekijken: hoe kan de zorg anders georganiseerd worden en hoe kunnen taken herverdeeld worden binnen en tussen teams? 

In dit artikel zullen we je meer uitleg geven over de hervorming van het verpleegkundig beroep, en gaan we daarnaast ook dieper in op onze bezorgdheden bij deze plannen. 

Hoewel er een tekort aan verpleegkundigen is, worden ze niet optimaal ingezet. Veel tijd gaat verloren aan taken die ook door andere werknemers kwaliteitsvol kunnen worden opgenomen, zoals administratieve taken, logistieke taken en taken die onder basiszorg vallen. 

Verpleegkundigen hebben ook niet genoeg autonomie om hun competenties volledig te benutten. Dit stellen we bijvoorbeeld vast wanneer de verpleegkundige nog steeds een doktersvoorschrift nodig heeft om een pijnstiller aan een zorgvrager te geven, maar ook in andere situaties (routinematige bloedcontrole, preventieve zorgen,…). Nochtans stijgt de vraag naar de opvolging van patiënten met chronische aandoeningen voortdurend en zou de inzet van verpleegkundig specialisten een grote meerwaarde bieden. Er is nog steeds geen regeling om de autonomie van verpleegkundig specialisten te versterken.
We moeten de hervormingsplannen van de federale regering dan ook in het licht van deze vaststellingen zien. De opzet was om zowel de verpleegkundige zorg voor te bereiden op de toekomst, als om het verpleegkundig beroep aantrekkelijker te maken. Om aan deze doelstelling tegemoet te komen, werden de verschillende verpleegkundige profielen en de taken die zij uitvoeren, onderzocht. Er werd ook nagegaan of andere werknemers (zorgberoepen en niet-zorgberoepen) bepaalde taken zouden kunnen overnemen van verpleegkundigen. Om het profiel van de verpleegkundige te versterken ten slotte, is er gekeken naar de nieuwe taken die van de arts aan de verpleegkundige toevertrouwd kunnen worden. Bij deze plannen lieten de verschillende stakeholders, net als de BBTK, zich leiden door de verschillende vaststellingen op het terrein en door de centrale vraag: ”Hoe kunnen we de rol en de autonomie van verpleegkundigen versterken, opdat zij versterkt worden in hun eigen competenties, en dus ten volle hun rol van cruciale zorgspeler in onze gezondheidszorg kunnen vervullen?”

De BBTK is het eens met de opzet van deze hervorming. Het beroep aantrekkelijker maken, was een belangrijk eis. De kwalitatieve uitoefening van het beroep, het doordacht herdenken van verschillende taken zodat verpleegkundigen zich maximaal kunnen focussen op de zorg die specifiek onder hun competenties valt én voldoende doorgroeimogelijkheden in het verpleegkundig beroep zijn altijd aandachtspunten geweest voor ons. Toch hebben we enkele bezorgdheden bij de hervorming die nu voorligt en zien we zelfs een aantal gevaren in de uitvoering waar we de verschillende regeringen samen met jullie op willen wijzen. 

De denkoefening over de hervorming resulteerde in een nieuwe zorgladder, waarin elk zorgprofiel een plaats krijgt. De bedoeling van de zorgladder is om de verschillen tussen verpleegkundige profielen en de manier waarop ze elkaar aanvullen duidelijk te maken. De nieuwe zorgladder zal in dit hoofdstuk uitgebreider toegelicht worden volgens de geplande hervorming per niveau: 

 • Niveau 4: zorgkundigen
 • Niveau 5: basisverpleegkundigen
 • Niveau 6 A: verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg
 • Niveau 6 B: gespecialiseerde verpleegkundigen
 • Niveau 7: verpleegkundig specialisten
 • Niveau 8: Klinisch verpleegkundig onderzoekers

De functie ‘basisverpleegkundige’ bestond tot op heden niet. De basisverpleegkundige heeft een beperktere handelingsbevoegdheid dan verpleegkundigen en mag niet autonoom werken binnen ze complexe zorg, waar die onder toezicht werkt van de verpleegkundige verantwoordelijke voor algemene zorg (hierna: VVAZ). 

Wat de invoer van de functie ‘basisverpleegkundige’ betreft, spelen er enkele regionale verschillen. In Vlaanderen zal de bestaande HBO5-opleiding tot verpleegkundige verdwijnen en vervangen worden door de nieuwe opleiding tot basisverpleegkundige. De huidige HBO5-opleiding voldoet namelijk niet aan Europese regelgeving, waardoor verpleegkundigen met een HBO5-diploma niet erkend worden in de EU. Het creëren van de nieuwe opleiding tot ‘basisverpleegkundige’ betekent dan ook dat er vanaf 2026 geen HBO5-verpleegkundigen meer zullen afstuderen en enkel nog de bachelors verpleegkunde opgeleid worden tot VVAZ. Het eerste jaar in de nieuwe opleiding HBO5-basisverpleegkundige zal nog bestaan uit het eerste jaar uit het oude curriculum van de HBO5-opleiding tot verpleegkundige. Als we actie willen ondernemen om de HBO5-verpleegkundigen terug in het volwaardig traject op te nemen, zal het dus nu moeten gebeuren!

In Wallonië en Brussel wordt de opleiding tot basisverpleegkundige niet opgericht. De BBTK heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de opstelling van dit nieuwe beroepsprofiel binnen de SFMQ (Service Francophone des Métiers et des Qualifications, een dienst van de regeringen van Wallonië, de Federatie Wallonië-Brussel en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel). In Wallonië en Brussel bestaan er twee opleidingstrajecten naast elkaar die voldoen aan de Europese criteria van vereiste competenties en opleidingsduur. Ter herinnering: de opleiding van de 4de secundaire cyclus, het zogenaamde ’brevet‘, werd in 2017 hervormd om te voldoen aan de criteria van euromobiliteit. De minister van het Franstalige onderwijs heeft overigens herhaald dat ze beide trajecten ondersteunt en vraagt dat naar aanleiding van de nieuwe hervorming van de VVAZ dringende werkzaamheden worden opgestart “opdat de opleiding in het kader van het verpleegkundig brevet kan worden aangepast aan de nieuwe federale voorschriften ter zake”.

 • De Nederlandstalige benaming van basisverpleegkundige is misleidend want in de opleiding worden geen volwaardige verpleegkundigen opgeleid. 
 • Momenteel komt 40% van de (volwaardige) verpleegkundigen in Vlaanderen uit een HBO5-opleiding. Door de hervorming zullen er dus minder volwaardige verpleegkundigen afstuderen. De beperkte handelingsbevoegdheid van basisverpleegkundigen en het gebrek aan autonomie in de complexere zorg zal er toe leiden dat het verpleegkundig tekort alleen nog verder zal toenemen.
 • Het verschil aan verpleegkundige profielen binnen de gewesten zal tot verwarring leiden op de werkvloer. Een gelijkschakeling van de opleidingen, en dus het verlengen van de Vlaamse opleiding, kan vermijden dat de basisverpleegkundige in de norm moet worden opgenomen.
 • De VVAZ zal de coördinatie van de zorg op zich moeten nemen en de complexere handelingen moeten uitvoeren. Hierdoor dreigt een ongewenst systeem van taakverpleegkunde en verdwijnt de holistische visie.
 • Het loon van een basisverpleegkundige zal lager zijn dan dat van een HBO5-verpleegkundige. Het nieuwe profiel wordt goedkoper om in te zetten. De BBTK vreest dat dit een besparing zal zijn die de kwaliteit van de zorg onder druk zal zetten.
 • In de praktijk zouden basisverpleegkundigen in een periode van structureel tekort de handelingen van de VVAZ moeten uitvoeren zonder daar de titel, de erkenning of het loon voor te hebben.
 • Deze nieuwe functie maakt de sector niet aantrekkelijker, deze beroepstitel verworven na 3 jaar opleiding zal enkel geldig zijn op het Belgisch grondgebied.

Deze functie zal na de hervorming voorbehouden zijn voor de afgestudeerden in de bachelor tot verpleegkundige en voor de opleiding tot het verpleegkundig brevet in Wallonië en Brussel. 

De VVAZ zal de initiële evaluatie van de toestand van de zorgvrager moeten uitvoeren om een zorgplan op te stellen. Vervolgens zal de VVAZ taken kunnen delegeren aan de basisverpleegkundige of de zorgkundige, als deze voor deze taken zijn opgeleid. De eindverantwoordelijke voor de zorgplanning blijft de VVAZ. Om taken te kunnen delegeren moet er eerst nog een lijst komen van delegeerbare verpleegkundige handelingen, wat vandaag nog niet het geval is. Deze lijst zal ook niet meer door deze regering worden opgesteld, waardoor het hele concept niet meer is dan een lege doos.

We stellen ons vragen over de werkbaarheid op het terrein van deze taakverdeling. De VVAZ krijgen een zeer grote verantwoordelijkheid aangezien zij de eindverantwoordelijkheid dragen voor de gedelegeerde taken, maar deze taken niet altijd kunnen opvolgen wegens het verder uitgebreid takenpakket. Dit zal leiden tot een verhoogde werkdruk. Ook voor planners wordt het een onmogelijke opdracht, waardoor teams nog meer flexibiliteit zullen moeten tonen om afwezigheden op te vangen.

Voor kwaliteitsvolle zorg en kwaliteitsvol werk eist de BBTK dat de norm zoals aanbevolen door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg van maximum 8 patiënten per verpleegkundige wordt uitgevoerd! 

De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd voor een specifiek patiëntenprofiel, in het bijzonder chronische patiënten. Hij is betrokken bij de opvolging van complexe zorg en verricht bepaalde medische handelingen. Binnen het verpleegkundig team heeft de verpleegkundig specialist een adviserende rol en werkt die aan het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de verpleegkundige zorg. 

De BBTK ondersteunt deze functie, maar vindt dat de verpleegkundig specialist nog meer moet ontkoppeld worden van het medisch departement en de financiering voor geleverde prestaties moet toebehoren aan het verpleegkundig departement.

De verpleegkundig onderzoeker voert wetenschappelijk onderzoek uit met het zicht op het verhogen van de kwaliteit met betrekking tot de verpleegkundige praktijk. Deze bevindingen kunnen dan worden toegepast door de verpleegkundig specialist. 

De BBTK ondersteunt dit initiatief ten volle. 

De nieuwe zorgladder moet leiden tot een gestructureerde zorgequipe die nauw samenwerkt om de gezondheid van de zorgvrager te verbeteren. Het theoretisch concept ligt vandaag op tafel, maar het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen dat dit op het terrein zal werken. 

Voor de BBTK is de coherente organisatie van de functies rond en voor de patiënt vanzelfsprekend voor kwaliteit. Werken in de zorg, verzorgen, dat is ontegensprekelijk werken in een interdisciplinaire – en niet zozeer multidisciplinaire – context.

We wezen je in dit artikel op een aantal bezorgdheden die duidelijk maken dat de hervorming in het huidige stadium nog tekortkomingen vertoond waar we van wakker liggen. Daarom roepen we op tot actie! 

We lanceren een petitie om de volgende eisen kracht bij te zetten: 

 • De HBO5-opleiding tot verpleegkundige moet hervormd worden zodat ze voldoet aan de Europese normen om te leiden tot een kwalificatie als VVAZ. Dit kan door een verlenging van de studieduur met 6 maanden zoals in Wallonië en Brussel. Een systeem van betaalde stage tijdens het zomerverlof, of een betaalde inwerkperiode, zou er zelfs voor kunnen zorgen dat de studieduur van 3 jaar behouden blijft. 
 • We moeten voldoende volwaardige verpleegkundigen klaarstomen voor het werkveld door het behoud van de HBO5-opleiding, het brevet en de bachelor verpleegkunde. Zo kan de verpleegkundige zorgverlening op een holistische wijze blijven verlopen en moeten we niet vervallen in delegatie en taakverpleegkunde. 
 • We moeten een passend antwoord bieden op de behoeften tot evolutie van verpleegkundigen gedurende hun hele loopbaan door de brugopleidingen toegankelijker te maken en ze beter af te stemmen op de werkcontext.
 • We moeten de studenten tijdens hun stages optimaal ondersteunen want zij zijn de verpleegkundige collega’s van morgen. We moeten snel de druk op de huidige zorgequipes op het terrein verminderen om kwaliteitsvolle zorg, kwaliteitsvolle arbeidsvoorwaarden en kwaliteitsvolle praktijkstages te garanderen.
 • We willen de zorgberoepen aantrekkelijker maken door de loonvoorwaarden te verbeteren en door de werkdruk naar beneden te halen. Hiervoor eisen we een maximum van 8 patiënten per verpleegkundige of zorgkundige. 

Daarnaast kan je ook rechtstreeks contact opnemen met de beleidsmakers om hen duidelijk te maken dat het verpleegkundig beroep volwaardig moet zijn: 

Contacteer minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke via info@vandenbroucke.fed.be en stuur hem de volgende boodschap: 

Geachte minister Vandenbroucke, 

Het afgelopen jaar is er op federaal niveau hard gewerkt aan de hervorming van het verpleegkundig beroep, wat resulteerde in de nieuwe zorgladder. Als zorgwerknemer ben ik blij dat er stappen ondernomen worden om werken in de zorg aantrekkelijker en leefbaarder te maken, toch ben ik niet volledig gerust in de laatste ontwikkelingen. 

In de zorgladder wordt de functie ‘basisverpleegkundige’ geïntroduceerd, en verdwijnt de HBO5-verpleegkundige (alsook de HBO5-opleiding tot verpleegkundige). U weet wellicht dat momenteel 40 procent van de verpleegkundigen in Vlaanderen uit een HBO5-opleiding komt. Dit betekent dat er minder ‘volwaardige’ verpleegkundigen zullen afstuderen. De beperkte handelingsbevoegdheid van basisverpleegkundigen zal er volgens mij enkel toe leiden dat het verpleegkundig tekort zal toenemen. Daarnaast zorgt de herziening van de rol als verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (VVAZ) voor een grote verantwoordelijkheid voor de VVAZ, maar die zal de taken niet kunnen uitvoeren wegens het uitgebreid takenpakket. Ik vraag me af of dit niet alleen maar zal zorgen voor een grotere werkdruk. 

Het lijkt mij dan ook van enorm belang dat de HBO5-opleiding tot verpleegkundige in Vlaanderen gelijkgeschakeld wordt met het brevet in Wallonië en Brussel. De verlenging van de studieduur met 6 maanden zal ervoor zorgen dat ze voldoet aan de Europese normen. De focus moet liggen op het klaarstomen van voldoende volwaardige verpleegkundigen door het behoud van de HBO5-opleiding, het brevet en de bachelor verpleegkunde. Deze verpleegkundigen moeten gedurende hun loopbaan ook op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot brugopleidingen. Om zorgberoepen aantrekkelijker te maken moeten ook hun loonvoorwaarden verbeterd worden en hun werkdruk omlaag gehaald worden. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg beveelt een norm aan van maximum 8 patiënten per verpleegkundige. Is dit niet iets waar we in België naar moeten streven?
Als minister bent u erg betrokken geweest bij het aantrekkelijker maken van de zorgberoepen, alleen vraag ik me af of deze hervorming op het terrein even goed zal uitpakken als u beoogt. 

Hoogachtend, 
Jouw naam

Geachte minister Morreale, 

Het afgelopen jaar is er op federaal niveau hard gewerkt aan de hervorming van het verpleegkundig beroep, wat resulteerde in de nieuwe zorgladder. Als zorgwerknemer ben ik blij dat er stappen ondernomen worden om werken in de zorg aantrekkelijker en leefbaarder te maken, toch ben ik niet volledig gerust in de laatste ontwikkelingen. 

In de zorgladder wordt de functie ‘basisverpleegkundige’ geïntroduceerd. Ik ben tevreden dat de opleiding tot basisverpleegkundige niet wordt opgericht in Wallonië en Brussel. Dit zal er hopelijk voor zorgen dat vermeden kan worden dat de basisverpleegkundige opgenomen wordt in de norm. Zal dit standpunt de komende tijd in Wallonië blijven verdedigd worden? De beperkte handelingsbevoegdheid van basisverpleegkundigen zal er volgens mij enkel toe leiden dat het verpleegkundig tekort zal toenemen. Daarnaast zorgt de herziening van de rol als verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (VVAZ) voor een grote verantwoordelijkheid voor de VVAZ, maar die zal de taken niet kunnen uitvoeren wegens het uitgebreid takenpakket. Ik vraag me af of dit niet alleen maar zal zorgen voor een grotere werkdruk. 

De focus van de hervorming moet liggen op het klaarstomen van voldoende volwaardige verpleegkundigen door het behoud van de HBO5-opleiding, het brevet en de bachelor verpleegkunde. Deze verpleegkundigen moeten gedurende hun loopbaan ook op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot brugopleidingen. Om zorgberoepen aantrekkelijker te maken moeten ook hun loonvoorwaarden verbeterd worden en hun werkdruk omlaag gehaald worden. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg beveelt een norm aan van maximum 8 patiënten per verpleegkundige. Is dit niet iets waar we in Wallonië – en bij uitbreiding België – naar moeten streven?

Als minister bent u erg betrokken geweest bij het aantrekkelijker maken van de zorgberoepen, alleen vraag ik me af of deze hervorming op het terrein goed zal uitpakken.

Hoogachtend, 
Jouw naam

Geachte minister Crevits, 

Het afgelopen jaar is er op federaal niveau hard gewerkt aan de hervorming van het verpleegkundig beroep, wat resulteerde in de nieuwe zorgladder. Als zorgwerknemer ben ik blij dat er stappen ondernomen worden om werken in de zorg aantrekkelijker en leefbaarder te maken, toch ben ik niet volledig gerust in de laatste ontwikkelingen. 
In de zorgladder wordt de functie ‘basisverpleegkundige’ geïntroduceerd, en verdwijnt de HBO5-verpleegkundige (alsook de HBO5-opleiding tot verpleegkundige). U weet wellicht dat momenteel 40 procent van de verpleegkundigen in Vlaanderen uit een HBO5-opleiding komt. Dit betekent dat er minder ‘volwaardige’ verpleegkundigen zullen afstuderen. De beperkte handelingsbevoegdheid van basisverpleegkundigen zal er volgens mij enkel toe leiden dat het verpleegkundig tekort zal toenemen. Daarnaast zorgt de herziening van de rol als verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (VVAZ) voor een grote verantwoordelijkheid voor de VVAZ, maar die zal de taken niet kunnen uitvoeren wegens het uitgebreid takenpakket. Ik vraag me af of dit niet alleen maar zal zorgen voor een grotere werkdruk. 

Het lijkt mij dan ook van enorm belang dat de HBO5-opleiding tot verpleegkundige in Vlaanderen gelijkgeschakeld wordt met het brevet in Wallonië en Brussel. De verlenging van de studieduur met 6 maanden zal ervoor zorgen dat ze voldoet aan de Europese normen. De focus moet liggen op het klaarstomen van voldoende volwaardige verpleegkundigen door het behoud van de HBO5-opleiding, het brevet en de bachelor verpleegkunde. Deze verpleegkundigen moeten gedurende hun loopbaan ook op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot brugopleidingen. Om zorgberoepen aantrekkelijker te maken moeten ook hun loonvoorwaarden verbeterd worden en hun werkdruk omlaag gehaald worden. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg beveelt een norm aan van maximum 8 patiënten per verpleegkundige. Is dit niet iets waar we in Vlaanderen – en bij uitbreiding België – naar moeten streven?

Als minister bent u erg betrokken geweest bij het aantrekkelijker maken van de zorgberoepen, alleen vraag ik me af of deze hervorming op het terrein goed zal uitpakken.

Hoogachtend, 
Jouw naam

Geachte minister Maron, 

Het afgelopen jaar is er op federaal niveau hard gewerkt aan de hervorming van het verpleegkundig beroep, wat resulteerde in de nieuwe zorgladder. Als zorgwerknemer ben ik blij dat er stappen ondernomen worden om werken in de zorg aantrekkelijker en leefbaarder te maken, toch ben ik niet volledig gerust in de laatste ontwikkelingen. 

In de zorgladder wordt de functie ‘basisverpleegkundige’ geïntroduceerd. Ik ben tevreden dat de opleiding tot basisverpleegkundige niet wordt opgericht in Wallonië en Brussel. Dit zal er hopelijk voor zorgen dat vermeden kan worden dat de basisverpleegkundige opgenomen wordt in de norm. Zal dit standpunt de komende tijd in Wallonië blijven verdedigd worden? De beperkte handelingsbevoegdheid van basisverpleegkundigen zal er volgens mij enkel toe leiden dat het verpleegkundig tekort zal toenemen. Daarnaast zorgt de herziening van de rol als verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (VVAZ) voor een grote verantwoordelijkheid voor de VVAZ, maar die zal de taken niet kunnen uitvoeren wegens het uitgebreid takenpakket. Ik vraag me af of dit niet alleen maar zal zorgen voor een grotere werkdruk. 

De focus van de hervorming moet liggen op het klaarstomen van voldoende volwaardige verpleegkundigen door het behoud van de HBO5-opleiding, het brevet en de bachelor verpleegkunde. Deze verpleegkundigen moeten gedurende hun loopbaan ook op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot brugopleidingen. Om zorgberoepen aantrekkelijker te maken moeten ook hun loonvoorwaarden verbeterd worden en hun werkdruk omlaag gehaald worden. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg beveelt een norm aan van maximum 8 patiënten per verpleegkundige. Is dit niet iets waar we in Brussel – en bij uitbreiding België – naar moeten streven?

Als minister bent u erg betrokken geweest bij het aantrekkelijker maken van de zorgberoepen, alleen vraag ik me af of deze hervorming op het terrein goed zal uitpakken.

Hoogachtend, 
Jouw naam

en vraag dat er voldoende aandacht is voor de werkbaarheid van de hervorming van de zorgladder. Het kan niet dat er na een hervorming meer druk op het personeel komt te liggen. 

 • Contacteer minister van Onderwijs Ben Weyts via kabinet.weyts@vlaanderen.be en eis dat de HBO5-opleiding tot verpleegkundige aangepast wordt zodat ze voldoet aan de Europese richtlijn en erkenning geeft tot de titel VVAZ. 

Geachte minister Weyts, 

Het afgelopen jaar is er op federaal niveau hard gewerkt aan de hervorming van het verpleegkundig beroep, wat resulteerde in de nieuwe zorgladder. Als zorgwerknemer ben ik blij dat er stappen ondernomen worden om werken in de zorg aantrekkelijker en leefbaarder te maken, toch ben ik niet volledig gerust in de laatste ontwikkelingen. 

In de zorgladder wordt de functie ‘basisverpleegkundige’ geïntroduceerd, en verdwijnt de Vlaamse HBO5-verpleegkundige (alsook de HBO5-opleiding tot verpleegkundige). U weet wellicht dat momenteel 40 procent van de verpleegkundigen in Vlaanderen uit een HBO5-opleiding komt. Dit betekent dat er minder ‘volwaardige’ verpleegkundigen zullen afstuderen. De beperkte handelingsbevoegdheid van basisverpleegkundigen zal er volgens mij enkel toe leiden dat het verpleegkundig tekort zal toenemen. 
Het lijkt mij dan ook van enorm belang dat de HBO5-opleiding tot verpleegkundige in Vlaanderen gelijkgeschakeld wordt met het brevet in Wallonië en Brussel. De verlenging van de studieduur met 6 maanden zal ervoor zorgen dat ze voldoet aan de Europese normen. De focus moet liggen op het klaarstomen van voldoende volwaardige verpleegkundigen door het behoud van de HBO5-opleiding, het brevet en de bachelor verpleegkunde. 

Kunt u als minister van Onderwijs in Vlaanderen mee strijden voor het behoud van onze Vlaamse HBO5-opleiding? Het Vlaamse zorglandschap zal er niet hetzelfde uitzien zonder HBO5-verpleegkundigen.

Hoogachtend, 
Jouw naam

 • Contacteer de Franstalige minister van Onderwijs Caroline Désir via mcaroline.desir@gov.cfwb.be en eis dat de opleiding tot basisverpleegkundige niet wordt opgestart in Brussel en Wallonië.

Geachte minister Désir, 

Het afgelopen jaar is er op federaal niveau hard gewerkt aan de hervorming van het verpleegkundig beroep, wat resulteerde in de nieuwe zorgladder. Als zorgwerknemer ben ik blij dat er stappen ondernomen worden om werken in de zorg aantrekkelijker en leefbaarder te maken, toch ben ik niet volledig gerust in de laatste ontwikkelingen. 

In de zorgladder wordt de functie ‘basisverpleegkundige’ geïntroduceerd. Ik ben tevreden dat de opleiding tot basisverpleegkundige niet wordt opgericht in Wallonië en Brussel. Dit zal er hopelijk voor zorgen dat vermeden kan worden dat de basisverpleegkundige opgenomen wordt in de norm. De beperkte handelingsbevoegdheid van basisverpleegkundigen zal er volgens mij enkel toe leiden dat het verpleegkundig tekort zal toenemen. 

Zal u als minister van Onderwijs mee strijden tegen het inrichten van de opleiding tot basisverpleegkundige in Wallonië en Brussel? Het zorglandschap in België zal er niet meer hetzelfde uitzien als we deze opleiding zomaar inrichten zonder stil te staan bij de desastreuze gevolgen die dit zal hebben voor zorgwerknemers.

Hoogachtend, 
Jouw naam

Meer details over de hervorming van het verpleegkundig beroep kan je vinden via de handige links hieronder: